معرفی مدیران

هاتف مظفری
نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

محمد سعید جعفری
معاونت بهره برداری

محمد افضلی
مدیر بازرگانی

هانیه مظفری
مدیر امور مجامع و سهامداران

…………..
مدیر مالی