درباره گروه سرمایه گذاری ارزش آفرینان فدک

ارزش آفرینان فدک یک گروه سرمایه گذاری با 17 سال سابقه تخصصی در صنعت ریلی است. از پروژه های موفق این گروه بزرگترین شرکت حمل و نقل بار ریلی معدنی با دارا بودن 1200 واگن باری لبه بلند ملکی و قریب به 800 واگن استیجاری و عرضه سهام آن در بازار سرمایه (نماد حریل) ، اولین نسل از قطارهای پنچ ستاره ایرانی «فدک ۱» تحت نظر شرکت بین المللی Prose سوئد ، ذیل شرکت ریل پرداز نوآفرین و عرضه سهام آن با نماد «حآفرین» ، همچنین تجهیز و راه اندازی اولین و بزرگترین کترینگ اختصاصی ریلی خاورمیانه در قابل شرکت ایرانی-اتریشی «دونا» و عرضه آن در بورس با نماد «گدونا» ، راه اندازی چابک ترین شرکت طراحی ، تولید و عرضه واگن های مسافری در کشور ذیل شرکت ریل پرداز سیستم می باشد.

استراتژی این هلدینگ ارتقای کیفی صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور در حوزه مسافری و باری بوده و در همین راستا شرکت «دلیجان طلایی شکوه پارس» را با هدف طراحی و ایجاد اولین نسل از «هتل قطارهای گردشگری» در کشور ایجاد نموده است. مطالعات مقدماتی طرح از سال ۹۳ آغاز و به تدریج با برنامه‌ریزی، خرید واگن, طراحی و تجهیز واگنها ادامه یافته و در مرحله تکمیل دکوراسیون داخلی و راه اندازه بوده که انشالله این گروه عزم دارد تا سال 1400 اولین رام از قطار هتل گردشگری ایران برای معرفی شکوه فرهنگ و تمدن پارس وارد شبکه ریلی کشور نماید.

food-image-1
343

پروژه قطار هتل گردشگری شکوه پارس

قطـار گردشـگری « Glory of Persia شـکوه پارس» در یـازده واگـن شـامل ۳ واگـن اقتصـادی، ۳ واگـن بیزنـس و یـک واگـن لوکـس طراحـی خواهد شـد. ایـن قطار- هتـل لوکـس در مجمـوع 19 سـوئیت بـا امکاناتـی در حـد یک اتـاق هتـل، 30 کابین ویـژه و ظرفیـت کلـی 98 مسـافر در یـک رام دارد. یـک واگـن رسـتوران کاسـیک و یــک لانــژ لوکــس مــدرن در طــول ســفر پذیــرای وعدههــای غذایــی میهمانــان خواهـد بـود. سـرویس مـدل ایـن رسـتورانها بـر اسـاس گردشـگری غـذای ایرانـی طراحـی شـده و گردشـگران را بـا انـواع غذاهـای محلـی ایرانـی متناسـب بـا ذائقـه بیــن المللــی شــگفت زده خواهــد کــرد. رســتوران قطــار بــا آشــپزخانه مــدرن و سرآشــپزان برتــر ایرانــی فعالیــت خواهــد کـرد. بــرای تمامــی پرســنل قطــار نیــز کوپه هـا و فضـای مناسـب اسـتراحت در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

قطارهای 5 ستاره فطرس

قطارهای 5 ستاره فطرس در سال 2015 از آلمان به ایران وارد شدند و در سال 2016 پس از اصلاحات فنی خاص و متناسب با نیاز مسافران ایرانی به حمل و نقل ریلی ملی پیوستند. کلیه عملیات فنی و مهندسی تحت نظارت و با تأیید شرکت Swiss Prose Ab انجام شد. علاوه بر امکانات مختلف ارائه شده ، فطرس یک گروه تخصصی برای انتخاب و آموزش کارکنان مجرب به منظور ارائه خدمات در سطح کیفی خطوط هوایی مدرن ایجاد کرده است. تجهیز و راه اندازی کترینگ دونا با مشارکت Don Hauser ، شرکت معتبر اتریشی ، از دیگر اقدامات منحصر به فردی است که برای ارائه بهترین خدمات به مسافران انجام شده است.

.فطرس
33.3فطرس

قطار فطرس 5 ستاره

بهره برداری از لکوموتیو

نیروی کشش در حمل و نقل ریلی کشور به عنوان عامل راس هرم این صنعت بشمار می آید که در راستای سیاست های خصوص سازی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر حضور بخش خصوصی در تامین نیروی کشش ، شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس (سهامی عام) با رویکرد ارایه نیروی کشش موثر و قابل برنامه ریزی و انعطاف پذیر جهت برآورده سازی نیاز های خاص مشتریان و با هدف تبدیل شدن به بزرگترین شرکت خصوصی مالک لکوموتیو با بیشترین سهم از تن کیلومتر حمل شده در کشور ، در سال 1400 مدیریت نگهداری و تعمیرات 12 دستگاه لکوموتیو MAP24 با توان نامی 3300 اسب بخار متعلق به شرکت ریل پرداز نوآفرین را بر عهده گرفته است.
در این راستا توانستیم با تشکیل اولین قطار باری برنامه ای کشور در سال 1400 در مسیر سنگان به زرین شهر و کاهش 30 درصدی زمان تحویل بار و استفاده بهینه از نیروی کشش موثر لکوموتیو منطبق با پروفیل نیروی مقاوم مسیر ، بهره وردی 35 درصدی ایجاد و سرانه روزانه تن کیلومتر حمل شده هر لکوموتیو را تا 450,000 افزایش دهیم .
این شرکت با ناوگان تحت مدیریت خود ظرفیت حمل 2 میلیارد تن کیلومتر در سال را داراست که با بر برنامه ریزی های انجام شده جهت افزایش ناوگان و افزایش سرانه نیروی کشش موثر هر لکوموتیو با تکیه بر دانش پرسنل خود ، این ظرفیت تا 2 سال آینده به 5 میلیارد تن کیلومتر افزایش خواهد یافت.
اهم خدمات قابل ارایه توسط این شرکت عبارتست از :

1. تامین نیروی کشش قابل برنامه ریزی و مسنمر جهت ارایه به مالکین واگن
2. تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از انواع لکوموتیو باری و مسافری
3. ارایه خدمات مهندسی جهت افزایش بهره وردی در صنعت ریلی کشور

لوکس-دنیا

قطار های گردشگری دنیا

امـروزه قطـار در صنعـت گردشـگری، بـرای توریسـت حرفـه ای کـه مسـیر سـفر برایـش اهمیـت ویـژه دارد، گزینـه ای هیجـان انگیزتـر اسـت. از سـوی دیگـر ایـن شـکل از سـفر بـه عنـوان یـک وسـیله نقلیـه ایمـن، راحـت و بـا ظرفیت مسـافرگیری زیـاد همـواره یکی از انتخابهــای قابــل اعتنــا در زنجیــره ســفر بــرای گردشــگری بوده اســت. بــا پیشــرفت تکنولـوژی و اسـتقبال بیشـتر مـردم از سـفر، قطارها هـم روز بـه روز مـدرن تـر و لوکـس تـر شـده انـد و امکانـات و خدمـات رفاهــی زیــادی در اختیــار مســافران قــرار مــی دهنــد.

قطارهـای مسـافری بـه علـت دارا بـودن فضـای مناسـب می تواننـد امکانـات اقامتـی مناســب بــرای مســافرین در ســفرهای طولانــی را فراهــم آورنــد و لــذت گردشــگری در یـک منطقـه جغرافیایـی را دوچنـدان کننـد. از ایـن رو در نقـاط مختلـف دنیـا، قطارهـای گردشــگری بــا دو هــدف متفــاوت شــکل گرفته انــد :

1. قطارهای گردشگری عادی برای سفرهای کوتاه مدت به شکل کوپه ای یا صندلی
2. قطارهـای گردشـگری هتـل ماننـد بـرای سـفرهای بلنـدمـدت بـه شـکل سـوئیتهای لوکس

فلسفه‌ ایجاد‌ و‌ هدف‌ اصلی‌ قطار‌ گردشگری

فلسـفه ایجـاد و هـدف اصلـی قطـار گردشـگری جـذب گردشـگر از میان توریسـتهای خارجـی اسـت. بـر اسـاس آمـار سـازمان گردشـگری، سـهم صنعـت گردشـگری ایـران از تولیـد ناخالـص داخلـی، حـدود 11۹میلیـون دلار (معــادل 2.4درصــد) اســت کــه پیشبینــی میشـود در سـال ،1402بـه چهـار درصـد افزایـش یابـد. جایــگاه ایــران در شــاخص رقابتپذیــری گردشــگری براســاس آمــار مجمــع جهانــی اقتصــاد و مقایســه بــا رقبــای منطقــه خــود در زمینــه گردشــگری در بســیاری از شــاخصها رشــد مطلوبــی داشــته اســت. رونــد روبهرشــد ورود گردشــگران بــه ایــران و وضعیــت بســیارمطلوب در شــاخصهایی همچــون قیمــت رقابتــی در کنــار رونــد روبهرشــد در ســایر شــاخصهای رقابــت پذیــری، نشـاندهنده جذابیتهـای سـرمایه گذاری در صنعـت گردشـگری ایـران اســت .

بررسی‌اقتصادی‌صنعت‌گردشگری

بودجــه و هزینــه کــرد گردشــگران خارجــی ورودی بــه کشــورمان قابــل توجــه اســت و بــا توجــه بــه فــروش ارزی، صنعــت گردشــگری دارای توجیـه اقتصـادی فراوانـی اسـت. بـرای برنامه ریـزی اقتصـادی صنعـت گردشـگری ریلـی، مطالعـه بازار هـدف (از منظـر ملیت و مبـادی ورودی)، بررســی رفتــاری، مســیرهای تفــرج و ســطح رایــج بودجــه گردشــگران خارجـی و مراجعـه بـه آمارهـای جهانـی جهـت بـرآورد متوسـط هزینـه کــرد گردشــگران خارجــی در خاورمیانــه و ایــران از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت

فسفه-ایجاد

پتانسیل ایران برای گردشگری

ایـران کشـوری بـا جاذبـه هـای گردشـگری گسـترده اسـت و در بسـیاری از زمینـه هـای گردشـگری در جهـان برجسـته مـی باشـد. بافـت فرهنـگ پارسـی و تاریـخ کهـن ایـران بـه کمـک معمـاری ایرانـی بهتـر و بیشـتر نمایـان شـده اسـت. بـه طــوری کــه در طــول قــرن هــا نشــانه های هنــر ایرانــی همچــون شــاهکارهای معمـاری و کاشـی کاری زبـان زد عـام و خـاص بـوده اسـت.ایران در زمینـه ادب و هنـر و شـعر از قدیـم الایـام بـا داشـتن شـاعرانی ماننـد حافـظ، سـعدی، مولانـا و … در جهـان شـهرت داشـته اسـت. معرفـی مقبـره ایـن بـزرگان در هـر زمینـه ای بـه گردشـگران و توسـعه دادن آن هـا یکـی از پتانسـیل هـای گردشـگری در ایـران اسـت. قدمـت ایـران از جملـه مهـم تریـن پتانسـیل هـای گردشـگری آن اسـت.
تنـوع اقلیـم همزمـان ایـران از جنـگل و دریـا تـا کویـر و آب و هـوای اسـتوایی در فاصلــه کوتــاه از یکدیگــر امکانــات کــم نظیــر بــرای گردشــگری فراهــم نمــوده اســت. ايران، فاتی است مرتفع که در عرض جغرافيايی بیســت و پنــج تــا چهــل درجــه در نيم کره شمالی و در منطقه گرمی واقع شده است. مناطــق کویــری و نیمـه کویـری بیـش از نیمـی از مسـاحت کشـور را اشـغال نمـوده اسـت. حـدودٔ یـک سـوم ایـران نیـز کوهسـتانی اسـت و بخـش کوچکـی از ایـران (شـامل جلگهٔ جنـوب دریـای خـزر و جلگـه خوزسـتان) از جلگـه هـای حاصلخیـز تشـکیل شـده اسـت. از شـمال تـا جنـوب کشـور، بـه تدریـج بـا مناطـق آب و هوایـی متفاوتـی مواجـه مـی شـویم.